Boekingsinformatie en voorwaarden

Algemene informatie

Aankomsttijd huisje: na 12.00 uur, vertrektijd voor 10.00 uur. Huisje D4 is een NIET-roken accomodatie. Eén huisdier in overleg. Er is 1 gratis parkeerplaats beschikbaar bij het huisje. Indien u met meerdere voertuigen komt dient u zelf elders een parkeerplek te zoeken.

Borg

De borg voor het huisje bedraagt EUR 200. Verzuimde schoonmaak en/of veroorzaakte schade wordt met de borg verrekend. Indien aangerichte schade meer bedraagt dan de waarborgsom blijft u aansprakelijk voor deze schade. Binnen 10 dagen na uw vertrek wordt de borg cq restant borg op uw rekening geretourneerd.

Betaling

Bij boeking dient de helft van het huurbedrag als aanbetaling binnen 7 dagen te zijn overgeschreven op onze rekening. Pas na aanbetaling staat uw boeking vast. Middels deze betaling geeft huurder tevens aan dat u akkoord gaat met de geldende voorwaarden en huisregels/parkreglement. De andere helft van het huurbedrag dient 8 weken voor de aankomstdatum te zijn bijgeschreven op onze rekening. Indien huurder een reservering maakt binnen 8 weken voor aankomst, dan dient huurder per omgaande direct het gehele huurbedrag te voldoen. Indien betalingen niet op tijd overgemaakt zijn wordt de cottage vrij gegeven voor andere huurders zonder restitutie van eventueel al gedane betalingen.

Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis toegebracht door hemzelf en/of zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het netjes en schoon te houden.

Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op de schriftelijke bevestiging/huurcontract. De verhuurder mag in dat geval de huurder weigeren. Het is niet toegestaan om langer in het huisje te verblijven dan uit de huurovereenkomst voortvloeit. Het is huurder niet toegestaan het huis onder te verhuren. Huurder verplicht zich het gehuurde overeenkomstig haar bestemming te gebruiken.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op het terrein van Le Mattas of het te verhuren object. Verhuurder is niet aansprakelijk voor overlast en of schade gepleegd of veroorzaakt door derden. Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van het verblijf te eisen cq onverwijld het verblijf te ontruimen , als de huurder zijn zorgplicht voor het huis ernstig verzaakt, onder andere als hij meer of andere personen en/of dieren in het huis onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan het huis, de inventaris of het terrein van Le Mattas danwel aan het huis, de inventaris of het terrein van Le Mattas is gevestigd of de andere opstallen of roerende zaken op beide terreinen, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van huurder. In geval van schade is de huurder aansprakelijk voor het volledige bedrag. De borgsom is slechts een voorheffing bij eventuele aansprakelijkstelling.

Indien verhuurder het huis niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend (bijvoorbeeld brand- of stormschade) is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De huurder krijgt dan de volledige huursom terug, doch heeft geen recht op enige schadevergoeding. Tekortkomingen in het huis dient de huurder onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan of het constateren van de tekortkoming aan verhuurder te melden, op straffe van verval van rechten. In geval van een tijdige melding van een tekortkoming zal verhuurder zich inspannen om deze op te heffen.

Als er noodzakelijke handelingen en/of reparaties aan het huisje of de inventaris gepleegd moeten worden behoudt de verhuurder zich immer het recht voor het verblijf te betreden bij aan- en/of afwezigheid van de huurder en dient de huurder altijd toestemming en toegang tot het huisje te verlenen.

In het huisje bevinden zich huisregels die op het vakantiepark gelden. Van huurder wordt verwacht zich daar aan te houden om het voor een ieder zo comfortabel mogelijk te houden.

Bij overtreding van het parkreglement heeft de verhuurder het recht u van het park te verwijderen zonder restitutie van het huurbedrag. De verhuurder heeft zonder opgaaf van reden het recht boekingen te weigeren.